Öğretmenlik Meslek Kanunu
  1. Anasayfa
  2. Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlik meslek kanunu bir çok tartışmayı beraberinde getirdi ama zira kimse memnun değil. Yine de meclis tarafından kabul edildi ve günmemizde yer aldı, artık sorumluyuz ve bilmemiz gerekiyor.

3 Şubat 2022 yılında meclis tarafından kabul edilip, Cumhurbaşkanına onay için yollanan kanun hali hazırda imzalanmamış dolayısıyla resmi gazetede yayınlanmamış ve kanunlaşamamıştır.

Bu durum her ne kadar Sn. Cumhurbaşkanının covid olmasına bağlansa da, kendileri görevinin başında olduğunu belirtmiştir. 15 günlük sürenin bitmesine 5 gün kalmıştır. ( şuan 13 Şubat).

Bu durumda akıllara iki olasık gelir ya onaylamayacak ve ret yiyecek. Ya da 15 Şubat’ı bekleyip, 1 aylık uzman öğretmen tazminatlarından tasarruf edilecektir.

Kanun 14 Şubat 2022 tarihinde onaylandı ve Resmi Gazetede yayınlandı. Şu vakitten sonra beklenilmesi gereken yönetmelik olacaktır.

Bir Bakışta Öğretmenlik Meslek Kanunu

Kanun çeşitli tartışmalar altında çıktı, çoğu kişi çok yetersiz olduğu yönünde eleştirdi. Sendika yetkililierinden bazısı ilk amacın bir kanunun ortaya konması olduğunu, kanun çıktıktan sonra eklemelerle nitelik kazanacağını söyledi. Çünkü ilk başta detaylı bir kanun çıkartmanın zor ve uzun bir süreç olduğunu, bunu bypass etmek için bu yöntemin kullanıldığını dile getirdi.

Evet, kanun şu haliyle yetersiz. Çoğu konuda 657 sayılı kanuna atıfta bulunmak gerekiyor, lakin benimde görüşüm artık surda bir gedik açıldığı ve artık rüzgarın ne yönden estiğinin mühim olmadığı yönünde. Öyle ya da böyle bir Öğretmenlik Meslek Kanunu var artık.

  • 3 Şubat 2022 Mecliste Kabul Edilip Cumhurbaşkanına Gönderildi.
  • 14 Şubat 2022 Onaylandı ve Resmi Gazetede yayınlandı.
  • 14 Şubat 2022 MEB Yönetmelik Taslağını Yayınladı.

Kanunla ilgili söylentiler sürekli vardı ama 2021’in son günlerinde iyice resmiyete yaklaştı bu söylemler ve nihayetinde 3 Şubat 2022 tarihinde meclis tarafından onaylanıp, Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Hali hazırda imza ve resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Sonrasında ise yönetmelikleri bekleyeceğiz.

Yetersiz olarak görsek dahi ilk etapta bile, yani kısa vadede, faydalarını göreceğiz. Eğer onaylanırsa.

  • Aday Öğretmenler artık AKS denen saçmalığa maruz kalmayacaklar. Zira tonlarca sınava girmiş birini tekrar sınav etmenin, hele ki böylesine teorik bir sınavın pek bir mantığı yok.
  • Aday Öğretmenler kimseye muhtaç olmayacak, eğer ki eğitimleri alıp sorumluluklarını yerine getirirse otomatik olarak adaylıkları son bulacak.
  • Uzman Öğretmenler onay tarihinden sonra, resmi gazete ile birlikte maaşlarına iyileşme görecekler.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Metni

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
Kanun No. 7354
Kabul Tarihi: 3/2/2022

BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM – Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3- (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/ öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 4- (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.

Aday öğretmenlik
MADDE 5- (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.
(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu haller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.
(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.
(4) Aday öğretmenlerden; a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.
(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.
(6) Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Öğretmenlik kariyer basamakları
MADDE 6- (1) Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan, b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.
(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.
(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.
(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.
(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.
(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.
(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.
(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanunların bu Kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanır.

MADDE 8- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “% 40’ına” ibaresi “% 120’sine” şeklinde, “% 20’sine” ibaresi “% 60’ına” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin “IV – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1.Derece 3600
2.Derece 3000
3.Derece 2200
4.Derece 1600
5.Derece 1300
6.Derece 1150
7.Derece 950
8.Derece 850

MADDE 9- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “sözleşmeli öğretmenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.
Yürürlük MADDE 11- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Kanun 2023’de mi Geçerli Olacak?

Meslek kanunu hakkında en çok kafa karıştıran madde, Madde 11 oldu. Zira “Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ” ifadesi bazı kişilerce bilerek yanlış yorumlandı ve tüm kanunun 15 Ocak 2023 tarihinde işleme konacağı şeklinde lanse edildi. Lakin kanunu incelersek özellikle 8. maddenin 2023 yılında, diğer maddelerin ise yayım tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir.

Yani meslek kanunu resmi gazetede yayınlandığı an yürürlükte olsa da sadece 8.madde 15 Ocak 2023’ü bekleyecek, diğer tüm maddeler yürürlükte olacak. Yani aday öğretmenlik başlayacak, AKS bitecek.

2023 yılında 8.maddesi ile birlikte yürürlüğe girebilmesi için öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından 18 Şubat 2022’ye kadar onaylanması gerekiyor. 3 Şubatta yollanan kadunun onayı için 15 gün süresi var sonuçta.

Cumhurbaşkanı Kanunu İmzalamazsa?

Kulislerde dönen muhabbete göre iki farklı sebeple imza halen atılmamış durumda. İlk olarak kanuna ret verecek, bunun sebebi hazırlanıyor. İkinci olarak kanun 15 Şubat tarihinde onaylanacak ve 1 aylıkta olsa tasarruf sağlanacak.

Zira her ne kadar ek göstergeler 2023 yılına ötelenmiş olsa da, tazminatlar kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra devreye girecek ve ister istemez bütçeye yük olacak.

Üçüncü ama pek geçerli olmayan sebep ise kendilerinin Covid 19’a yakalanmış olması, lakin dediğim gibi pek geçerli değil, zira görevinin başında olduğunu dile getirdiği gibi zaten resmi olan karantina süreside son buldu.

Şubat 18′ e kadar süre var, imza veya ret durumuna göre yukarıda sayılanlardan hangisinin sebebiyle gecikme olduğunu göreceğiz.

Okumaya Devam Et