Özel Eğitim Kısaltmaları
  1. Anasayfa
  2. Özel Eğitim Kısaltmaları

Özel Eğitim Kısaltmaları

Özel Eğitim bilimsel bir alan olması sebebiyle, her alan gibi bazı kısaltmalara sahiptir. Kullanılan bu Özel Eğitim Kısaltmaları için buradan sizlerle sözlük formatına yakın bir şekilde paylaşıp, bilgi edinmenizi ya da okuduğunuz bir yazıyı daha rahat anlamanızı sağlamak istiyoruz, umarız ki faydalı olur.

Burada verilen kısaltmaların hepsinin sadece özel eğitim ile alakalı olmadığını belirtmek gerekir, zira bazı makaleleri ya da yazıları okurken sadece özel eğitim yok; kültür babında da kısaltmalar kullanıyor.

Özel Eğitim Kısaltmalarını ileride kısaltmalara göre alfabetik sıraya dizmeyi planlıyor olsam da şu an biraz rastgele listeleyeceğim.
Listeleme yapılırken kısaltmalar var ise gerçeği, sonrasında ise Türkçe hali verilecektir.

Özel Eğitim Kısaltmaları

AB = Avrupa Birliği
AÇSAP = Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
ADNKS = Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
AHBS = Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
APA = Amerikan Pediatri Akademisi
ASD = Autism Spektrum Disorder (İngilizce OSB)
ATC = Anatomik Terapötik Kimyasal
ADI = Autism Diagnotistic Interview – Otizm Tanılama Görüşmesi
ADI-R = Autism Diagnostic Interview-Revised – Otizm Tanılama Görüşmesi – Gözden Geçirilmiş
ADDM-NET = Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network
Otizm ve gelişimsel Bozuklukları İzleme Ağı
ADOS = Autism Diagnostic Observation Schedule – Otizm Tanı Gözlem Ölçeği
ADZY = Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

BEP = Bireyselleştirilmiş Eğitim Plana – Özel Eğitimde İstistanai Durumlar Hariç Her Öğrenci İçin Hazırlanır
BÖP = Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı
BAHP = Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı
BCG = Bacille Calmette-Guerin (Verem) Aşısı
BGR = Bireysel Gelişim Raporu
BKİ = Beden Kitle İndeksi
BT = Bilgisayarlı Tomografi

CHAT = Checklist for Autism in Toddlers
Erkek çocukluk dönemi Otizm Tarama Ölçeği
CDC = Centers for Disease Control and Prevention
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
CSBS DP = Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile
İletişim ve Sembolik Davranış Sklası Gelişimsel Profili
CM = Santimetre

ÇADZY = Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

DaBT = Difteri aselüler Boğmaca Tetanoz Aşısı
DALY = Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılı
DDD = Günlük Tanımlanmış Doz
DSM = The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı
DSÖ/WHO = Dünya Sağlık Örgütü
DKG = Dil ve Konuşma Güçlüğü
DEHB = Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

EEG = Elektroensefalognafi
EDİF / EDF = Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu/Eğitsel Değerlendirme Formu
EHIS = European Health Interview Survey
ESAT = Early Screening for Autistic Traits
Otistik Özellikler İçin Erken Tarama
EDİF = Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu
EDF = Eğitsel Değerlendirme Formu
EKO = Ekokardiyografi
EUROSTAT = Avrupa İstatistik Ofisi

GLOBOCAN = Global Cancer Observatory
GSYİH = Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GSMH = Gayri Safi Milli Hasıla

HALE = Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Beklentisi
HBV = Hepatit B Aşısı
HbA1c = Hemoglobin A1c veya Glikolize Hemoglobin
HDL = Yüksek Dansiteli Lipoprotein
HDZY = Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
HFA = Health for All
Hib = Hemofilus Influenza Tip B Aşısı

IARC = Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
ICD-10 = Uluslararası Hastalık Sınıflandırması
IHME = : Institute for Health Metrics
IMS = Information Medical Statistics
İBBS = İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
İPA = İnaktif Polio Aşısı
İTS = İlaç Takip Sistemi

KETEM = Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri
KHY = Küresel Hastalık Yükü
Kg = Kilogram
KKK = Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Aşısı
KPA = Konjuge Pnömokok Aşısı

LDL = Düşük Dansiteli Lipoprotein

M-CHAT = Modified Checklist for Autism in Toddlers
Değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği
M-CHAT/F = Modified Checklist for Autism in Toddlers – Follow Up Interview – Değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği – Takip Görüşmesi
MEB = Milli Eğitim Bakanlığı
MET = Metabolik Eşdeğerlik
MR = Manyetik Rezonans

OECD = Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
ODZY = Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
OSB = Otizm Spektrum Bozukluğu

ÖÖG = Özgül Öğrenme Güçlüğü

PPD-NOS = Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified
Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk
PDDST = Pervasive Developmental Disorders Screening Tests – Stage I ve II
Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk tarama testleri – Seviye I ve II

RAM = Rehberlik ve Araştırma Merkezi
RBS = Reçete Bilgi Sistemi

SB = Sağlık Bakanlığı
SGP = Satınalma Gücü Parametresi
SSK = Sosyal Sigortalar Kurumu

TIDOS = Three – item Direct Observation Screen
Üç maddelik direk görsel tarama
TNSA = Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
TSİM = Temel Sağlık İstatistikleri Modülü
TZK = Tam Zamanlı Kaynaştırma

UNICEF = Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNPD = Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi

WHO = Dünya Sağlık Örgütü

YGB = Yaygın Gelişimsel Bozukluk
YLD = Engellilikle Geçirilen Yaşam Yılı
YLL = Kaybedilen Yaşam Yılı
YÖK = Yüksek Öğretim Kurumu

ZY = Zihinsel Yetersizlik
HDZY = Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
ODZY = Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
ADZY = Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
ÇADZY = Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Neden Özel Eğitim Kısaltmaları

Google üzerinden bu aramayı gerçekleştirir iseniz, ciddi ölçüde ve kapsayıcı bir kaynak olmadığını görürsünüz. Bu sebeple, ileride de bize kaynak olması adına, bu şekilde bir özel eğitim kısaltmaları sayfası oluşturmayı uygun gördük.

Bu sayfa aynı zamanda Özel Eğitim kategorimizi güçlendirmek adına yazılmıştır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir